Market Analysis

ข้อมูลภาพรวมตลาด E-Commerce แบ่งตาม Category ของสินค้าที่ขายในช่องทางออนไลน์โดยเก็บข้อมูล จาก Marketplace Platform ในประเทศไทย

แหล่งข้อมูล

เหมาะสําหรับใครบ้าง

เจ้าของแบรนด์สินค้าขนาดใหญ่, นักการตลาดและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการข้อมูลเพื่อการวางแผนการนํา สินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดกําหนดราคาและโปรโมชั่นที่เหมาะสมสําหรับสินค้าสําหรับการขายในช่่องทางออนไลน์และภาครัฐที่สามารถใช้ข้อมูลภาพรวมตลาดของสินค้าประเภทต่างๆ ในการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการพาณิชย์ของประเทศ

Shop Analysis

ข้อมูลของร้านค้าออนไลน์ที่รวบรวมจาก Marketplace Platform ต่างๆ ที่ร้านค้าใช้
รวบรวมและวิเคราะห์เอาไว้ในที่เดียว

เหมาะสําหรับใครบ้าง

ผู้ประกอบการ ทั้งขนาดใหญ่และผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) เพื่อรับทราบข้อมูลการขายสินค้า ที่อยู่ในแต่ละ Marketplace ทําให้การวางแผนการขาย การกําหนดราคาและโปรโมชั่น เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Financial Module

ระบบการให้สถาบันการเงินเข้าถึงข้อมูลของร้านค้าออนไลน์ที่เป็นสมาชิกใน Etailligance Platform เพื่อการพิจารณาให้สินเชื่อกับร้านค้า

เหมาะสําหรับใครบ้าง

สถาบันการเงิน และ ร้านค้าออนไลน์ในฐานะเป็นผู้อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลยอดขายสินค้า