Etailligence เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมการตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์

ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจด้านการขาย โฆษณา โปรโมชั่น ช่องการการ ขายสินค้าออนไลน์และจัดทําบทวิเคราะห์สําหรับรายงานผู้บริหาร

ธุรกิจค้าปลีก ที่มีช่องทางขายออนไลน์

ใช้ข้อมูลภาพรวมตลาด E-Commerce เพื่อการวางแผนกลยุทธิ์การขายสินค้าออนไลน์ทั้งด้านการคัดเลือกสินค้า การกําหนดราคา และการจัดโปรโมชั่น ตลอดจนการจัดทําบทวิเคราะห์สําหรับรายงานผู้บริหาร

ผู้ขายสินค้าออนไลน์

ใช้ Etailligence Platform เป็นที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขายจากแต่ละ E-Marketplace เอาไว้ในที่เดียวกัน

ธนาคาร-สถาบันการเงิน

ใช้ข้อมูลผู้ขายที่ลงทะเบียนกับ Etailligence เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

หน่วยงานภาครัฐ

ใช้ข้อมูลภาพรวมตลาด E-Commerce เพื่อการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการค้าขายและเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับมหภาค